η κατοχύρωση εμπορικού σήματος trademark είναι πλέον εύκολη υπόθεση
κατοχυρώστε ένα trademark χωρίς επιπλέον χρεώσεις με όλες τις υπηρεσίες σε ένα πακέτο
ειδικοί στα trademark έτοιμοι να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε το όνομα σας
 

Νόμος περί σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών

Το τελευταίο σχέδιο νόμου «Περί σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών» στοχεύει στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου των σημάτων, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις, από απομιμητικά προϊόντα. Αυστηροποιούνται οι ποινές για τους παραβάτες και για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα για άμεση λήψη δικαστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) χωρίς να κληθεί ο παραβάτης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή νομολογία και ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική νομοθεσία: οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29/04/2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του δικαίου των σημάτων, καθώς και το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση των σημάτων (ν. 2783/2000) και τον Κανονισμό για το κοινοτικό σήμα 207/2009/ΕΚ.

 
 
Πραγματοποιήστε αναζήτηση στο νόμο περί σημάτων με λέξεις κλειδιά.
Λέξεις κλειδιά:

Άρθρο 1 - Σημεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα

Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, καθώς και τίτλοι εφημερίδων ή περιοδικών.

Άρθρο 2 - Κτήση δικαιώματος

Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται με την καταχώρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3 - Λόγοι απαραδέκτου

1. Δεν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία τα οποία:
α. δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού,
β. στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,
γ. συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της Υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της Υπηρεσίας,
δ. συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθομιλουμένη ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική των συναλλαγών,
ε. συνίστανται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν,
στ. αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,
ζ. μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της Υπηρεσίας. Ομοίως, δεν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία που προορίζονται να διακρίνουν κρασιά εμπεριέχοντα ή αποτελούμενα από γεωγραφική ένδειξη υποδηλούσα κρασιά, ή τα σήματα για οινοπνευματώδη εμπεριέχοντα ή αποτελούμενα από γεωγραφική ένδειξη υποδηλούσα οινοπνευματώδη, εφόσον πρόκειται για κρασιά ή οινοπνευματώδη που δεν έχουν τη συγκεκριμένη καταγωγή. Επίσης, δεν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία που περιλαμβάνουν ή αποτελούνται από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ης Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όταν αντιστοιχούν σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο αρ. 13 του εν λόγω Κανονισμού και αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή.
2. Δεν καταχωρίζονται επίσης ως σήματα:
α. τα ονόματα κρατών, η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών, που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ν. 213/1975) και με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και τα σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαιτέρου δημοσίου συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις,
β. τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σημείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον μέχρι την τελευταία συζήτηση για την παραδοχή του απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.

Άρθρο 4 - Λόγοι απαραδέκτου λόγω προϋπαρχόντων σημάτων, δηλώσεων σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων

1. Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α. εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία το σήμα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,
β. εάν, λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του με το προγενέστερο σήμα,
γ. εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν ομοιάζουν με εκείνα για τα οποία έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον τούτο έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού.

2. Ως προγενέστερα σήματα κατά τον παρόντα νόμο νοούνται:
α. τα σήματα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών με ισχύ στην Ελλάδα και των κοινοτικών, τα οποία έχουν καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν δικαιώματα προτεραιότητας αυτών που προβλήθηκαν,
β. οι προγενέστερες δηλώσεις σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω διεθνών και κοινοτικών, με την επιφύλαξη της καταχώρισής τους,
γ. τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη αυτής, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Σύμβασης των Παρισίων,
δ. τα κοινοτικά σήματα των οποίων εγκύρως προβάλλεται η αρχαιότητα στην ελληνική επικράτεια, έναντι εθνικού σήματος, ακόμα και αν έχει προηγηθεί παραίτηση ή μη ανανέωση της προστασίας του εθνικού σήματος, στο οποίο στηρίχθηκε η αρχαιότητα του κοινοτικού σήματος.

3. Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α. εάν προσκρούει σε δικαίωμα μη καταχωρισμένου σήματος ή άλλου διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος, που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος και με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω σημείου, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας,
β. εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας πέραν αυτών που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο,
γ. εάν ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που έχει καταχωρισθεί και χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή κατά τη στιγμή της κατάθεσης της δήλωσης, αν αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.

4. Έγγραφη συναίνεση, με ή χωρίς όρους, του δικαιούχου προγενέστερου σήματος που κατατίθεται στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ.1 ή στη διοικητική επιτροπή σημάτων ή στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών ή στο διοικητικό εφετείο Αθηνών, αίρει το κατά το άρθρο 4 παραγρ.1 κώλυμα καταχώρισης σήματος, εκτός εάν δημιουργείται προφανής κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της Υπηρεσίας.

Άρθρο 5 - Δήλωση κατάθεσης

1. Για την καταχώριση εθνικού σήματος κατατίθεται δήλωση στη διεύθυνση εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε έξι αντίγραφα και περιέχει:
α. αίτηση για καταχώριση σήματος,
β. αποτύπωση του σήματος,
γ. ονοματεπώνυμο και κατοικία του καταθέτη και για νομικά πρόσωπα επωνυμία και έδρα, επί περισσοτέρων δε καταθετών διορίζεται κοινός εκπρόσωπος,
δ. κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το σήμα πρόκειται να διακρίνει, ταξινομημένα κατά κλάση με αναγραφή της οικείας κλάσεως κατά ομάδα προϊόντων,
ε. διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου και αντικλήτου, ο οποίος αντίκλητος θα πρέπει να κατοικεί στην περιφέρεια του διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών,
στ. ημερομηνία της προγενέστερης κατάθεσης, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, καθώς και τη χώρα στην οποία έχει γίνει αυτή,
ζ. υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου,
η. αν το σήμα είναι ηχητικό ή έγχρωμο ή τρισδιάστατο ή συλλογικό ή αποτελούμενο από αριθμούς ή συσκευασία-σχήμα, γίνεται ειδική μνεία στη δήλωση,
θ. στην περίπτωση που το σήμα περιλαμβάνει χαρακτήρες άλλους από ελληνικούς ή λατινικούς ή αριθμούς άλλους από αραβικούς ή λατινικούς, απόδοση των εν λόγω χαρακτήρων ή/και αριθμών με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες ή/και αραβικούς ή λατινικούς αριθμούς αντίστοιχα.

3. Η δήλωση συνοδεύεται από:
α. δέκα αντίτυπα του σήματος, σε περίπτωση δε έγχρωμης σύνθεσης του σήματος μόνο δέκα έγχρωμα αντίτυπά του,
β. παράβολο υπέρ του δημοσίου,
γ. πληρεξούσιο έγγραφο για κατάθεση σημάτων, με απλή υπογραφή του καταθέτη.

4. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο συνημμένο παράρτημα I με τίτλο ΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ.

5. Με την κατάθεση της δήλωσης αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία, η ώρα της υποβολής της και ο αριθμός της, υπογράφεται δε αρμοδίως.

6. Δηλώσεις, που δεν πληρούν τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δε γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

7. Αν η δήλωση που κατατέθηκε περιέχει ελλείψεις ή λάθη που διέλαθαν της προσοχής του αρμόδιου για την παραλαβή αυτής υπαλλήλου, ειδοποιείται ο καταθέτης με έγγραφο με απόδειξη παραλαβής ή με δικαστικό επιμελητή, ο οποίος πρέπει να τα διορθώσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Εάν οι ελλείψεις δεν καλυφθούν ή τα λάθη δε διορθωθούν εμπρόθεσμα, η δήλωση παραπέμπεται στη διοικητική επιτροπή σημάτων ως έχει.

8. Η δήλωση καταχωρίζεται στο βιβλίο σημάτων.

Άρθρο 6 - Δήλωση μη διεκδίκησης και δήλωση περιορισμού

O καταθέτης μπορεί οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως εκκρεμοδικίας:
α. να προβεί σε δήλωση μη διεκδίκησης δικαιωμάτων σε ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του δηλωθέντος σήματος,
β. να προβεί σε δήλωση περιορισμού προϊόντων ή υπηρεσιών ακόμη και αν δεν αναφέρονται κατά λέξη στη δήλωση.

Άρθρο 7 - Διαίρεση δήλωσης ή καταχώρισης σήματος

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος μπορεί να διαιρέσει τη δήλωση ή την καταχώριση σήματος, δηλώνοντας ότι ένα τμήμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αρχική θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας ή περισσοτέρων τμηματικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δήλωσης διαίρεσης δεν επιτρέπεται να αλληλοεπικαλύπτονται με εκείνα που παραμένουν σε αρχική ή τμηματική δήλωση ή καταχώριση.

2. Η χρονική προτεραιότητα κάθε τμηματικής δήλωσης ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αρχικής δήλωσης.

3. Η δήλωση διαίρεσης είναι απαράδεκτη εφόσον έχει ασκηθεί τριτανακοπή κατά της αρχικής αίτησης και η δήλωση διαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα τη διαίρεση μεταξύ των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της τριτανακοπής, έως ότου η απόφαση της διοικητικού επιτροπής σημάτων καταστεί τελεσίδικη ή ώσπου να παραιτηθεί ο τριτανακόπτων από την τριτανακοπή.

Άρθρο 8 - Διοικητική επιτροπή σημάτων

1. Για τη δήλωση καταχώρισης σήματος αποφασίζει η διοικητική επιτροπή σημάτων.

2. Η διοικητική επιτροπή σημάτων αποφασίζει επίσης για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει μεταξύ της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1 και των καταθετών ή των δικαιούχων σήματος κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Η διοικητική επιτροπή σημάτων δύναται να ανακαλεί τις αποφάσεις της, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1 ή του έχοντος έννομο συμφέρον διαδίκου, η οποία κατατίθεται εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της υπό ανάκληση απόφασης, εφόσον δεν ελήφθησαν υπόψη εκ παραδρομής κρίσιμα έγγραφα στοιχεία φακέλου της υπόθεσης που είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 ή και στη διοικητική επιτροπή σημάτων, μέχρι το πέρας της διαδικασίας ενώπιόν της. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης ανάκλησης η προθεσμία προσφυγής διακόπτεται μέχρι την επίδοση της απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων.

3. α. Η διοικητική επιτροπή σημάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατέσσερα τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι υποθέσεις από τον αρχαιότερο πρόεδρο.
Καθένα από τα ανωτέρω τμήματα συντίθεται από έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο διεύθυνσης ή έναν προϊστάμενο τμήματος της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πτυχιούχους ανώτατης, Νομικής ή Οικονομικής ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Πολιτικών Επιστημών και έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας ή του Πειραιά, ως μέλη.
Ο γραμματέας κάθε τμήματος της διοικητικής επιτροπής σημάτων είναι υπάλληλος της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πτυχιούχος ανώτατης σχολής και ο βοηθός του υπάλληλος της ανωτέρω διεύθυνσης.
β. Για τα αναπληρωματικά μέλη όλων των ανωτέρω προσώπων ισχύουν τα προαναφερόμενα.

4. Για την αποζημίωση των ανωτέρω προσώπων εισφέρεται ετησίως στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ποσό από τις απολήψεις του Διεθνούς Γραφείου για τη διεθνή καταχώριση σημάτων και με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ποσού αυτού, καθώς και η αποζημίωση του καθενός από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Άρθρο 9 - Διαδικασία

1. Η διοικητική επιτροπή σημάτων εδρεύει στην Αθήνα. Συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και σε γραφείο οριζόμενο με πράξη του αρμόδιου προϊσταμένου της διεύθυνσης εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που τοιχοκολλάται στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ 1.

2. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και τηρούνται πρακτικά. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ημέρες και ώρες οριζόμενες από τον αρχαιότερο πρόεδρο στην αρχή κάθε έτους και γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η συζήτηση γίνεται με βάση το έκθεμα που καταρτίζει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας του αρ. 5 παρ. 1 κατά τη σειρά της υποβολής των δηλώσεων. Το έκθεμα τοιχοκολλάται οκτώ ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

3. Πριν από τη συζήτηση για τη δήλωση του σήματος καλούνται με επιμέλεια της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1 οι διάδικοι. Η οικεία κλήση κοινοποιείται σε αυτούς ή στους αντικλήτους τους πριν από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, κατά την ορισθείσα δε ημερομηνία συζήτησης η υπόθεση συζητείται και με απουσία των διαδίκων που κλητεύτηκαν. Η επιτροπή μπορεί, με αίτηση των διαδίκων ή και αυτεπάγγελτα, να αναβάλλει τη συζήτηση σε τακτή ημερομηνία συζήτησης. Από την απουσία των διαδίκων δεν τεκμαίρεται ομολογία. Η επιτροπή δικάζει ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Ανακοπή κατά της ερήμην απόφασης δεν επιτρέπεται.

4. Τυχόν αντιρρήσεις που διαπιστωθούν κατά τον αυτεπάγγελτο υπηρεσιακό έλεγχο τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, με ενημέρωση των σχετικών βιβλίων που τηρούνται στην Υπηρεσία, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων. Άλλως δικαιολογείται λόγος αναβολής, εφόσον το ζητήσει ο καταθέτης.

5. Οι διάδικοι παρίστανται με δικηγόρο, μπορούν δε να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους προφορικώς και εγγράφως ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων και να υποβάλουν κάθε χρήσιμο για την υποστήριξη της υποθέσεώς τους στοιχείο ή έγγραφο. Ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου με κλήτευση του αντιδίκου προ σαράντα οκτώ (48) ωρών. Η διοικητική επιτροπή σημάτων μπορεί να επιτρέψει την εξέταση μαρτύρων ενώπιόν της.

6. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3 οι λόγοι απαραδέκτου των σημάτων κρίνονται κατά το καθεστώς που υφίσταται κατά τη συζήτηση της δήλωσης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων.

7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, οι δε απορριπτικές πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η μειοψηφία καταχωρείται στην απόφαση. Οι αποφάσεις απαγγέλλονται σε δημόσια συνεδρίαση και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα.

8. Περιλήψεις των αποφάσεων που δέχονται το σήμα δημοσιεύονται εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης, στο δελτίο εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιέχει το σήμα, το ονοματεπώνυμο και την κατοικία του δηλούντος, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες προς διάκριση των οποίων προορίζεται το σήμα. Οι απορριπτικές αποφάσεις κοινοποιούνται με επιμέλεια της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1 προς τους διαδίκους ή τους αντικλήτους αυτών.

9. Ως προς την ευταξία στο ακροατήριο, την κατάρτιση των αποφάσεων και των πρακτικών, τους λόγους και τη διαδικασία της εξαίρεσης μελών της επιτροπής εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

10. Η παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τη διαδικασία συνεπάγεται ακυρότητα, εάν κατά την κρίση της διοικητικής επιτροπής σημάτων η παράβαση προξένησε βλάβη στον προτείνοντα αυτή διάδικο.

Άρθρο 10 - Τριτανακοπή

1. Κατά της απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων που δέχεται ολικά ή μερικά τη δήλωση του σήματος, επιτρέπεται η άσκηση τριτανακοπής ενώπιον της ίδιας επιτροπής, από οποιονδήποτε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, εφόσον δεν παρενέβη στη συζήτηση της δήλωσης του σήματος. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και τα επιμελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών του Ν.2251/1994 ή μέλη τους στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την άσκηση τριτανακοπής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

2. Η τριτανακοπή κατά αποφάσεων της διοικητικής επιτροπής σημάτων ασκείται με δικόγραφο, που κατατίθεται στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 και συντάσσεται έκθεση κατάθεσης.

3. Αντί της κατάθεσης, η τριτανακοπή κατά αποφάσεων της διοικητικής επιτροπής σημάτων δύναται να ασκηθεί και με κοινοποίηση του οικείου δικογράφου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την επίδοση, στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 και εντός της επομένης από την επίδοση καταχωρείται στο βιβλίο σημάτων.

4. Η τριτανακοπή κατά απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων και των αρμοδίων δικαστηρίων που δέχεται το εθνικό ή διεθνές σήμα ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, που αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επομένου μήνα της πραγματικής κυκλοφορίας του τεύχους στο δελτίο εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύεται η προσβαλλομένη απόφαση.

5. Η τριτανακοπή κοινοποιείται στον αντίκλητο του καθού με επιμέλεια του τριτανακόπτοντα με δικαστικό επιμελητή, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων.

6. Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων προβάλλονται με δικόγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ 1 δέκα ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης και συντάσσεται πράξη κατάθεσης. Το δικόγραφο κοινοποιείται στον καθού με επιμέλεια του τριτανακόπτοντα με δικαστικό επιμελητή επτά (7) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης.

7. Προσφυγή από τον τριτανακόπτοντα ασκείται μόνον κατά της απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων που εκδίδεται για την τριτανακοπή.

Άρθρο 11 - Δικόγραφα που κατατίθενται ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων

1. Τα δικόγραφα ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων περιέχουν:
α. τα ονόματα και την κατοικία των διαδίκων,
β. τη σημείωση της προσβαλλόμενης απόφασης,
γ. όλους τους λόγους της προσβολής της,
δ. χρονολογία και υπογραφή του διαδίκου ή του πληρεξουσίου του.

2. Πριν από κάθε συζήτηση ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων τριτανακοπών, παρεμβάσεων ή αιτήσεων διαγραφής, με ποινή απαραδέκτου, κατατίθενται τα νόμιμα τέλη και παράβολο, του οποίου διατάσσεται η απόδοση σε περίπτωση παραδοχής της τριτανακοπής, παρέμβασης ή αίτησης διαγραφής. Με αίτηση του παριστάμενου κατά τη συζήτηση πληρεξούσιου δικηγόρου, μπορεί να δοθεί από τον πρόεδρο της επιτροπής προθεσμία πέντε (5) ημερών για την καταβολή των ως άνω τελών και παραβόλου.

3. Ως προς τη συζήτηση και τις αποφάσεις για τριτανακοπές, παρεμβάσεις και αιτήσεις διαγραφής ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9.

4. Στα βιβλία καταχώρισης δικογράφων αναγράφονται και:
α. ο αύξων αριθμός του δικογράφου,
β. η χρονολογία,
γ. το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

5. Τα δικόγραφα της τριτανακοπής, της αίτησης διαγραφής και της παρέμβασης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων σημειώνονται στο βιβλίο σημάτων αμέσως μετά την κατάθεση ή επίδοση του δικογράφου στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1.

Άρθρο 12 - Παρέμβαση

1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να παρέμβει κυρίως ή προσθέτως ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων και των αρμόδιων δικαστηρίων. Δικαίωμα παρέμβασης έχει και κάθε επιμελητήριο και οι ενώσεις καταναλωτών του Ν.2251/1994 ή μέλη τους για τους λόγους απαραδέκτου του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

2. Η παρέμβαση ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 και κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον αντίκλητο του καθού, με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος, πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων, ενώπιον δε των διοικητικών δικαστηρίων ασκείται κατά τις οικείες διατάξεις. Πρόσθετοι λόγοι στην παρέμβαση υποβάλλονται και κοινοποιούνται με δικαστικό επιμελητή, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων.

Άρθρο 13 - Προσφυγή

1. Κατά των αποφάσεων της διοικητικής επιτροπής σημάτων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

2. Η προσφυγή ασκείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων, με κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία του ανωτέρω δικαστηρίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

3. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καλούνται από τον προσφεύγοντα, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, για άσκηση παρέμβασης αυτοί που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων και οι δικαιούχοι των προγενέστερων σημάτων και δικαιωμάτων, τα οποία αποτέλεσαν κώλυμα αποδοχής του επίδικου σήματος από τη διοικητική επιτροπή σημάτων. Οι νομίμως κλητευθέντες κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέμβασης στερούνται του δικαιώματος τριτανακοπής, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Η κλήση των διαδίκων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας δύναται να γίνει και προς αυτόν που είναι σημειωμένος στο βιβλίο σημάτων ως αντίκλητος.
Η κλήτευση των δικαιούχων διεθνών και κοινοτικών σημάτων για άσκηση παρέμβασης γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου μπορούν να προσκομισθούν στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών για πρώτη φορά, εφόσον κλητεύθηκε ο αντίδικος σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ένορκη βεβαίωση.

Άρθρο 14 - Καταχώριση

1. Οι αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής σημάτων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και οι αιτήσεις ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων και τα ένδικα βοηθήματα σημειώνονται στο βιβλίο σημάτων του άρθρου 5 παρ. 8 του παρόντος νόμου. Όταν το σήμα γίνει δεκτό με τελεσίδικη απόφαση, σημειώνεται στο βιβλίο σημάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» με τις τυχόν μεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήμα. Η πράξη καταχώρισης χρονολογείται και υπογράφεται αρμοδίως.

2. Στο βιβλίο σημάτων σημειώνονται όλες οι νομικές μεταβολές.

3. Το βιβλίο σημάτων είναι δημόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα, στο δε δικαιούχο ατελώς.

Άρθρο 15 - Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος ή οποιοσδήποτε άλλος διάδικος σε διαδικασία ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων ή της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1, ο οποίος εξαιτίας ανωτέρας βίας, τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του δεν τήρησε μια προθεσμία, ιδίως αυτή της ανανέωσης και της αίτησης διαγραφής, ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων ή της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1, μπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαιώματά του, εάν το κώλυμα είχε ως άμεση συνέπεια την απώλεια δικαιώματος ή ενδίκου βοηθήματος.

2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις προθεσμίες άσκησης τριτανακοπής, παρέμβασης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων, καθώς και στην προθεσμία διεκδίκησης διεθνούς προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος.

3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση υποβάλλεται ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την παύση του κωλύματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε. Η αίτηση υπόκειται σε τέλος υπέρ του δημοσίου, σύμφωνα με την περ. ιζ της παραγράφου 1 του άρθρου 50.

4. Η απόφαση της διοικητικής επιτροπής σημάτων για την επαναφορά δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα από οποιονδήποτε διάδικο.

5. Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, μετά από αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, δεν μπορεί να τα επικαλεσθεί έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλόπιστα δικαίωμα κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε μέχρι την έκδοση απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων για την επαναφορά.

6. Σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας ανανέωσης σήματος, η εξάμηνη περίοδος χάριτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του παρόντος, δεν προσμετράται στην προθεσμία ενός έτους κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16 - Χρονική προτεραιότητα σήματος

Η χρονική προτεραιότητα του σήματος καθορίζεται από την ημέρα που υποβλήθηκε η δήλωση.

Άρθρο 17 - Προστασία σήματος

1. Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσης αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, στους τιμοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα.

2. Ως χρήση του σήματος θεωρείται επίσης:
α. η χρήση του σήματος που γίνεται υπό μορφή που διαφέρει ως προς τα στοιχεία του, τα οποία όμως δε μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα αυτού,
β. η επίθεση του σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους στην Ελλάδα με προορισμό αποκλειστικά την εξαγωγή,
γ. η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου, καθώς και η χρήση συλλογικού σήματος από δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα,

3. Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδειά του :
α. σημείο ταυτόσημο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί (παραποίηση),
β. σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας του με το σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα (απομίμηση), υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης,
γ. σημείο ταυτόσημο ή παρόμοιο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες μη παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το σήμα, αν αυτό χαίρει φήμης και η χρησιμοποίηση του σημείου θα προσπόριζε, χωρίς εύλογη αιτία, στον προσβολέα αθέμιτο όφελος ή θα έβλαπτε το διακριτικό του χαρακτήρα ή τη φήμη του.

4. Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται επίσης να απαγορεύει σε κάθε τρίτο :
α. την απλή διέλευση παραποιημένων ή απομιμητικών προϊόντων μέσα από την ελληνική επικράτεια με προορισμό άλλη χώρα, ή την εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή,
β. την επίθεση του σήματος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής του που όμως ο ίδιος προόριζε να κυκλοφορήσει ως ανώνυμα,
γ. την αφαίρεση του σήματος από γνήσια προϊόντα και τη διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυμων ή με άλλο σήμα.

Άρθρο 18 - Περιορισμός προστασίας

1. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα στο δικαιούχο δεν παρεμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές το όνομα, το επώνυμο, την επωνυμία και τη διεύθυνσή τους, ως και ενδείξεις σχετικές με το είδος, την ποιότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της Υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά του, καθώς και το ίδιο το σήμα, αν τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή Υπηρεσίας, ιδίως δε όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά. Η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή στο εμπόριο και ιδίως όχι εν είδει σήματος.

2. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια του άρθρ. 4 παρ. 2 του παρόντος νόμου, δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήματος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη.
Ο μεταγενέστερος δικαιούχος δεν μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος.

3.Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν παρεμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος, αν το δικαίωμα αυτό ασκείται στα εδαφικά όρια, στα οποία αναγνωρίζεται.

4. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί με το σήμα αυτό μέσα στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, αν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.

Άρθρο 19 - Διάρκεια της προστασίας

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου η προστασία του σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από την κατάθεση.

2. Η διάρκεια της προστασίας μπορεί να παρατείνεται για μια δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη υποβολή στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των υπέρ του δημοσίου τελών.

3. Η υποβολή του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των υπέρ του δημοσίου τελών γίνεται εντός του τελευταίου έτους της προστασίας. Η υποβολή της αίτησης και του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των τελών δύναται επίσης να γίνει εντός πρόσθετης προθεσμίας έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο της υποβολής αποδεικτικού καταβολής των τελών αυξημένων κατά το ήμισυ.

4. Εάν προσκομισθεί εμπρόθεσμα το κατά νόμο αποδεικτικό καταβολής των τελών, σημειώνεται τούτο στο περιθώριο της αρχικής κατάθεσης.

5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 42 παρ.8 και 46 παρ.2, το σήμα διαγράφεται από το οικείο βιβλίο σημάτων και συντάσσεται σχετική πράξη, αν δεν προσκομισθεί το κατά νόμο αποδεικτικό καταβολής των τελών εντός της εξάμηνης προθεσμίας που ορίζεται στη παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

6. Κάθε αμφισβήτηση μεταξύ του αιτούντος την παράταση της προστασίας και της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 1, ως και κάθε αντίρρηση ως προς την κατά την παράγραφο 5 διαγραφή λύεται από τη διοικητική επιτροπή σημάτων με αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 20 - Απόσβεση του δικαιώματος

Το δικαίωμα στο σήμα αποσβέννυται με δήλωση παραίτησης του δικαιούχου στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1, η οποία και υποχρεούται να διαγράψει το σήμα από το βιβλίο σημάτων.

Άρθρο 21 - Μεταβίβαση

1. Το δικαίωμα στο σήμα ή στη δήλωση σήματος που κατατέθηκε είναι μεταβιβαστό εν ζωή ή αιτία θανάτου, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης. Επιτρέπεται επίσης η μεταβίβαση του σήματος ή της δήλωσης σήματος για ορισμένα μόνο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί ή δηλωθεί, εκτός εάν η Υπηρεσία του άρθρου 5 κρίνει ότι δημιουργείται προφανής κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της Υπηρεσίας.

2. Η μεταβίβαση έχει ισχύ έναντι των τρίτων μόνο μετά την καταχώριση αυτής στο βιβλίο σημάτων. Η συμφωνία για την ανωτέρω μεταβίβαση καταχωρείται στο βιβλίο σημάτων, εφόσον προσκομίζεται εγγράφως και είναι αρμοδίως επικυρωμένη.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης σήματος κατά το χρονικό διάστημα που η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων ή των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αποκτών δικαιούται να ασκήσει κύρια παρέμβαση και ο δικαιοπάροχος πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του διαδόχου. Τα αυτά ισχύουν και σε περίπτωση μεταβίβασης δήλωσης σήματος.

4. Μέχρι και την ενώπιον του διοικητικού εφετείου συζήτηση ο καταθέτης μπορεί να αποκτήσει εκ μεταβιβάσεως προγενέστερο σήμα που κωλύει την καταχώριση της κρινόμενης δήλωσής του, οπότε η καταχώριση της μεταβίβασης στο μητρώο σημάτων αίρει αυτοδικαίως το λόγο που κώλυε την καταχώριση.
Το διοικητικό εφετείο δεσμεύεται να λάβει υπόψη την ως άνω μεταβίβαση με μόνη την προσκόμιση αντιγράφου της μερίδας του σήματος όπου σημειώνεται η μεταβίβαση.

Άρθρο 22 - Άδεια χρήσης

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή μη χρήσης του εθνικού ή διεθνούς με ισχύ στην Ελλάδα σήματος για μέρος ή το σύνολο των καλυπτόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και για το σύνολο ή τμήμα της ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ.1 κρίνει ότι δημιουργείται προφανής κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της Υπηρεσίας. Η συμφωνία για την ανωτέρω παραχώρηση έχει ισχύ έναντι των τρίτων μόνο μετά την καταχώρισή της στο βιβλίο σημάτων, εφόσον προσκομίζεται εγγράφως και είναι αρμοδίως επικυρωμένη.

2. Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα από το σήμα κατά του αδειούχου που παραβιάζει διατάξεις της σύμβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης σχετικά με: α) τη διάρκεια της άδειας, β) τη μορφή, με την οποία μπορεί, σύμφωνα με την καταχώριση, να χρησιμοποιηθεί το σήμα, γ) το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια, δ) την περιοχή, μέσα στην οποία επιτρέπεται η επίθεση του σήματος, ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος.

3. Μπορεί να συμφωνηθεί, ότι ο αδειούχος χρήσης σήματος δικαιούται να παραχωρήσει υποάδειες χρήσης αυτού με τη διαδικασία και τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Τις αξιώσεις επί προσβολής του σήματος ασκεί αυτοτελώς και ο αδειούχος χρήσης σήματος, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο αποκλειστικός αδειούχος μπορεί και χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου να ασκήσει αυτοτελώς τις αξιώσεις επί προσβολής σήματος σε περίπτωση που ο σηματούχος, μολονότι ειδοποιήθηκε για την προσβολή του σήματος, δεν ασκεί τις αξιώσεις του σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής από το δικαιούχο μπορεί να ασκήσει παρέμβαση ο αδειούχος και να ζητήσει αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.

6. Σε περίπτωση λύσης ή τροποποίησης της συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ.1 ενημερώνει σχετικά το βιβλίο σημάτων.

Άρθρο 23 - Αξιώσεις επί προσβολής

1. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 17 του παρόντος χρησιμοποιεί, παραποιεί ή, κατά τρόπο που δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης, απομιμείται σήμα που ανήκει σε άλλον ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει το σήμα, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση.

2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει μεταξύ άλλων: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του σήματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στην προσβολή, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σήματος ή του διακριτικού γνωρίσματος ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν την οριστική απομάκρυνση των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο από το εμπόριο και γ) την καταστροφή αυτών. Το δικαστήριο διατάσσει εκτέλεση των μέτρων αυτών με έξοδα του προσβολέα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.

3. Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή τριών (3.000) έως δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του δικαιούχου καθώς και προσωπική κράτηση μέχρι ένα (1) έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 έχει ο δικαιούχος και κατά ενδιάμεσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωμάτων.

5. Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήμα, υποχρεούται σε αποζημίωση και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.

6. Η αποζημίωση δύναται να υπολογισθεί και με βάση το ποσόν το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβολέας, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από το δικαιούχο.

7. Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπόψη του τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που αποκόμισε ο προσβολέας.

8. Σε περίπτωση έλλειψης υπαιτιότητας του υπόχρεου, ο δικαιούχος μπορεί να αξιώσει είτε το ποσό κατά το οποίο ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκμετάλλευση του σήματος χωρίς τη συγκατάθεσή του, είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος απεκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή.

9. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρμοδίου μονομελούς πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως ποσού και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε το πρώτον η προσβολή.
Επί διακοπής της παραγραφής νέα παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του έτους στο οποίο συνέπεσε το πέρας της διακοπής.

10. Οι αξιώσεις της πρώτης παραγράφου δύναται να εισαχθούν και στο αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο, εφόσον ασκούνται και άλλες αξιώσεις.

11. Προκειμένου για ταυτόσημο σήμα για ταυτόσημα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και για σήμα που διαφέρει ως προς τα στοιχεία που δε μεταβάλλουν το διακριτικό του χαρακτήρα, για την πλήρη απόδειξη προσβολής αρκεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού καταχώρισης του προσβαλλόμενου σήματος.

Άρθρο 24 - Απόδειξη

1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και επαρκή προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής του σήματος, παράλληλα δε επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, ο πρόεδρος, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η ύπαρξη ικανής ποσότητας προϊόντων με το προσβάλλον σήμα θεωρείται βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο.

2. Αν συντρέχει προσβολή του σήματος σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, εφόσον το κρίνει πρόσφορο, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, σχετικών με το θέμα της προσβολής του δικαιώματος.

3. Το δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση κατ' αίτηση του υπόχρεου προς παροχή πληροφοριών, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Επί προσβολής σήματος ο πρόεδρος επί πολυμελούς πρωτοδικείου ή ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου που υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί και πριν από την ορισμένη δικάσιμο, να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή της παροχής των υπηρεσιών που προσβάλλουν το σήμα. Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: α) βρέθηκε να κατέχει παράνομα τα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή σήματος ή δ) ευλόγως υποδείχθηκε από πρόσωπο των τριών προηγούμενων περιπτώσεων ως ενεργά εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών που παράγονται ή προσφέρονται σε εμπορική κλίμακα.

5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: α. τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της Υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, β. πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

6. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 401 και 402 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας πρόσωπα δικαιούνται να αρνηθούν να παράσχουν τις αιτούμενες ως άνω πληροφορίες.

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: α) παρέχουν στο δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης ή δ) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

8. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή την κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

9. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρειά αμέλεια, ευθύνεται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.

10. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την ποινική δίωξη του υπόχρεου προς πληροφόρηση.

Άρθρο 25 - Δικαστικά έξοδα

Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και τέλη περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, τις αμοιβές των πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων και τις δαπάνες για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 26 - Ασφαλιστικά μέτρα

1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω προσβολής του σήματος μπορεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

2. Ο σηματούχος μπορεί να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των εμπορευμάτων με το προσβάλλον διακριτικό γνώρισμα προκειμένου να εμποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εμπορικής διανομής.

3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα και εφόσον ο σηματούχος αποδεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζημίωσης που έχει ζητήσει με τακτική αγωγή και προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία ότι το σήμα του προσβάλλεται ή επίκειται προσβολή του, το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καθού, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών του. Για το σκοπό αυτό το δικαστήριο, αν το κρίνει πρόσφορο, μπορεί να διατάσσει τον προσβολέα στην κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες με τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, κατά τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 24.
Τα ασφαλιστικά μέτρα των προηγουμένων παραγράφων δύναται να διαταχθούν και χωρίς προηγούμενη ακρόαση του καθού, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στο σηματούχο.
Προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να λάβει τα ανωτέρω μέτρα μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει την πεποίθηση ότι το δικαίωμά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή του.

4. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται εν προκειμένω οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 27.

5. Η δήλωση καταθέσεως σήματος από το πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, δεν κωλύει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατ` αυτού.

6. Αρμόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων είναι το μονομελές πρωτοδικείο τόσο της περιφέρειας στην οποία ευρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται οι υπηρεσίες, όσο και της περιφέρειας που εδρεύει η επιχείρηση, της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες φέρουν το προσβαλλόμενο σήμα.

7. Ο σηματούχος μπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των ενδιαμέσων, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του σήματός του.

Άρθρο 27 - Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

1. Εφόσον επαρκώς πιθανολογείται με ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προσβολή ή επικείμενη προσβολή του σήματος και κάθε καθυστέρηση δύναται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στο σηματούχο ή υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των παράνομων προϊόντων που κατέχονται από τον καθού και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και των εργαλείων που αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της φωτογράφησής τους, τη λήψη δειγμάτων των ανωτέρω προϊόντων, καθώς και σχετικών εγγράφων. Στις παραπάνω περιπτώσεις το δικαστήριο δύναται να συζητήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά του οποίου απευθύνεται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παρ. 2 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Εφόσον τα μέτρα αυτά είναι πρόσφορα για να θεμελιώσει ο αιτών τις αξιώσεις, λόγω προσβολής του σήματος, το δικαστήριο διατάσσει τα ως άνω μέτρα διασφαλίζοντας την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

3. Η αίτηση του σηματούχου δεν απαιτεί λεπτομερή προσδιορισμό των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους κατά κατηγορία.

4. Σε περίπτωση που ληφθούν τα ανωτέρω μέτρα χωρίς να ακουστεί ο καθού, τούτος λαμβάνει γνώση με κοινοποίηση το αργότερο μέχρι και την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την εκτέλεση της προσωρινής διαταγής, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.

5. Το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω μέτρα υπό τον όρο να δοθεί εγγύηση από τον αιτούντα που καθορίζεται με την απόφασή του ή με την προσωρινή διαταγή, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποκατάσταση της ζημίας που ενδέχεται να υποστεί ο καθού εξ αυτών των μέτρων.

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.

7 . Αν τα ανωτέρω ασφαλιστικά μέτρα ανακληθούν ή παύσουν να ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωμάτων του σηματούχου, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, ύστερα από αίτηση του καθού, να καταβάλει σε αυτόν πλήρη αποζημίωση για κάθε ζημία.

Άρθρο 28 - Αναλογικότητα

Οι ρυθμίσεις, οι κυρώσεις και τα μέτρα των άρθρων 23 έως 27 τελούν υπό την αρχή της αναλογικότητας

Άρθρο 29 - Ποινικές διατάξεις

1. Διώκεται κατ' έγκληση και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ : α) όποιος εν γνώσει χρησιμοποιεί σήμα κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 3 στοιχείο α ή β, β) όποιος χρησιμοποιεί σήμα φήμης, κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 3 στοιχείο γ με πρόθεση να εκμεταλλευτεί ή να βλάψει τη φήμη του, γ) όποιος εν γνώσει θέτει σε κυκλοφορία, κατέχει, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που φέρουν αλλότριο σήμα ή προσφέρει υπηρεσίες με αλλότριο σήμα και δ) όποιος εν γνώσει τελεί μία από τις πράξεις του άρθρου 17 παρ. 4 στοιχεία α', β', γ' και δ'.

2. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημιά που απειλήθηκε από τις πράξεις της παρ. 1 είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συντρέχει εκμετάλλευση σε εμπορική κλίμακα ή ο υπόχρεος τελεί τις πράξεις αυτές κατ' επάγγελμα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνον επί προσβολής σήματος με ίδιο διακριτικό γνώρισμα και ταυτότητα ή ομοιότητα προϊόντων.

3. Όποιος χρησιμοποιεί τα σύμβολα και σημεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 περίπτ. α' διώκεται αυτεπαγγέλτως και τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

4. Η απόπειρα τέλεσης των ως άνω πράξεων τιμωρείται με μειωμένη την ποινή των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 30 - Δημοσίευση αποφάσεων

Αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή τελεσίδικες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που αφορούν σε δικαιώματα του παρόντος νόμου μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος και με δαπάνες του προσβολέα, να διατάσσουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφασης, καθώς και της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα μέτρα δημοσιοποίησης της απόφασης δεν εκτελεσθούν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 31 - Αρμοδιότητα της διοικητικής επιτροπής σημάτων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

1. Τα πολιτικά δικαστήρια ουδεμία έχουν αρμοδιότητα, όπου καθίστανται κατά τον παρόντα νόμο αρμόδια η διοικητική επιτροπή σημάτων και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
2. Οι αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής σημάτων, κατά των οποίων δε χωρεί προσφυγή και οι τελεσίδικες αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που εκδίδονται κατά τον παρόντα νόμο είναι υποχρεωτικές για τα πολιτικά δικαστήρια και κάθε άλλη αρχή.

Άρθρο 32 - Λόγοι διαγραφής

1. Το σήμα διαγράφεται, ολικά ή μερικά, με απόφαση της διοικητικής επιτροπής σημάτων ή των αρμόδιων δικαστηρίων στις εξής περιπτώσεις:
α. εάν, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της πράξης καταχώρισης του σήματος, ο δικαιούχος δεν κάνει ουσιαστική χρήση αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί ή αν διακόψει τη χρήση του σήματος για πέντε (5) συνεχή έτη,
β. εάν, συνεπεία της συμπεριφοράς ή αδράνειας του δικαιούχου, το σήμα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθης εμπορική ονομασία του προϊόντος ή της Υπηρεσίας για το οποίο έχει καταχωρισθεί,
γ. εάν, λόγω της χρήσης του σήματος από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία τούτο έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών,
δ. εάν καταχωρίσθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου.

2. Το σήμα δε διαγράφεται:
α. εάν, παρά την ύπαρξη προγενέστερου αντιτασσόμενου σήματος, συντρέχουν λόγοι διαγραφής του προγενέστερου λόγω μη χρήσης του σήματος, κατά το εδάφιο α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
β. εάν ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος ανέχθηκε εν γνώσει του τη χρήση μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωρισθεί για περίοδο πέντε (5) συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη,
γ. εάν ο λόγος απαραδέκτου λόγω παράβασης του άρθρου 3 δεν υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαγραφής.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το σήμα δε διαγράφεται:
α. εάν ο δικαιούχος του σήματος αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη αιτία,
β. εάν ο δικαιούχος του σήματος, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της πενταετίας μη χρήσης του και της υποβολής της αίτησης διαγραφής, προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός περιόδου τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης διαγραφής, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δε λαμβάνεται υπόψη, εάν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος, ότι είναι πιθανή η υποβολή αίτησης διαγραφής.

4. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως χρήση του σήματος νοείται και κάθε ενέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

5. Σε αίτηση διαγραφής υπόκειται και εθνικό σήμα για το οποίο έχει γίνει δεκτή από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά αίτηση αρχαιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισμού 207/2009/ΕΚ του Συμβουλίου, ακόμη και αν έχει προηγηθεί παραίτηση από το προγενέστερο αυτό εθνικό σήμα ή μη ανανέωση της προστασίας του.

6. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Δε νομιμοποιείται να ζητήσει διαγραφή για τους λόγους του άρθρου 4 του παρόντος νόμου εκείνος, ο οποίος τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ' αντιδικία με το δικαιούχο του σήματος από τη διοικητική επιτροπή σημάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια ουσίας. Τα επιμελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών του ν.2251/1994 ή μέλη τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Η αίτηση διαγραφής για λόγους απαραδέκτου του άρθρου 3 ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της προστασίας του σήματος. Σε περίπτωση που το σήμα απωλέσει τη διακριτικότητά του ή καταστεί περιγραφικό ή κοινόχρηστο, η διαγραφή ασκείται μετά πάροδο δεκαετίας από την καταχώριση του σήματος. Εάν το σήμα καταχωρίσθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται στη διοικητική επιτροπή σημάτων εντός προθεσμίας επτά ετών που αρχίζει από την καταχώριση του σήματος, εκτός αν έχει κατατεθεί κακόπιστα.

8. Σε περίπτωση διαγραφής λόγω μη χρήσης η διοικητική επιτροπή σημάτων ή τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να αντιστρέψουν το βάρος απόδειξης.

9. Τα αποτελέσματα της απόφασης για διαγραφή του σήματος αρχίζουν όταν αυτή καταστεί τελεσίδικη. Για τη χρήση του σήματος πριν από τη διαγραφή του δε γεννάται αξίωση για αποζημίωση, εκτός εάν η διαγραφή ασκείται για λόγους κακόπιστης κατάθεσης του σήματος. Για τη χρήση του σήματος πριν από τη διαγραφή του δε χωρεί έγκληση.

10. Όταν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 απόφαση, με την οποία διατάσσεται η διαγραφή του σήματος, ο αριθμός της απόφασης και το διατακτικό της σημειώνεται στο βιβλίο σημάτων. Όταν η ανωτέρω απόφαση καταστεί τελεσίδικη, το σήμα διαγράφεται από το βιβλίο σημάτων. Εάν απορριφθεί αμετάκλητα η αίτηση διαγραφής, γίνεται από την ανωτέρω Υπηρεσία σχετική μνεία στο βιβλίο σημάτων, με αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου.

11. Το δικόγραφο της αίτησης διαγραφής κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος στον αντίκλητο του δικαιούχου τριάντα (30) ημέρες πριν την ορισθείσα πρώτη συζήτηση ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων. Πρόσθετοι λόγοι σε αίτηση διαγραφής κατά εθνικού σήματος κοινοποιούνται με επιμέλεια του αιτούντος στον αντίκλητο του δικαιούχου δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων.

12. Με την κατάθεση αίτησης διαγραφής και τυχόν πρόσθετων λόγων η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 συντάσσει πράξη κατάθεσης.

Άρθρο 33 - Προϋποθέσεις προστασίας

1. Ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς επίσης νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου, μπορούν να καταθέτουν σήματα για να διακρίνουν την προέλευση των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών των μελών τους από ορισμένη επιχείρηση ή τη γεωγραφική τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και άλλες ιδιότητές τους.

2. Το συλλογικό σήμα μπορεί να αποτελείται από ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Εφόσον το συλλογικό σήμα αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό του νομικού προσώπου, ότι κάθε πρόσωπο, του οποίου τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήματος, μπορεί να γίνει μέλος του νομικού προσώπου και να κάνει χρήση του συλλογικού σήματος.
Συλλογικό σήμα που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις δε δίνει στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν γεωγραφική ονομασία, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

3. Η δήλωση για κατάθεση συλλογικού σήματος πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, η οποία περιέχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό, το ονοματεπώνυμο των νόμιμων εκπροσώπων, ονομαστικό κατάλογο των μελών που δικαιούνται τη χρήση, καθώς και τους όρους και κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών για τη χρήση του σήματος από αυτά. Όμοια δήλωση απαιτείται και για κάθε τυχόν μεταβολή των στοιχείων αυτών.

4. Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την καταχώριση του συλλογικού σήματος ανήκει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή κανονισμό, στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο.

5. Για τα συλλογικά σήματα τηρείται βιβλίο σημάτων, τα δε δικαιώματα κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας αυτών ορίζονται στο πενταπλάσιο των δικαιωμάτων που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήματα.

6. Η χρήση του συλλογικού σήματος γίνεται απαραίτητα με την ένδειξη «συλλογικό σήμα».

7. Στα συλλογικά σήματα ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 34 - Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης

1. Τα διεθνή σήματα που κατατέθηκαν σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με την Συμφωνία της Μαδρίτης που αφορά στη διεθνή καταχώριση σημάτων προστατεύονται κατά τις διατάξεις του Ν.2783/2000 (ΦΕΚ Α/1/7.1.2000).

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα εθνικά σήματα ισχύουν και για τα διεθνή σήματα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 35 - Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου επί διεθνών σημάτων νοούνται ως :
α. «Αίτηση Μετατροπής» είναι η αίτηση του άρθρου 44 του παρόντος,
β. «Βασική Καταχώριση» και «Βασική Αίτηση» έχουν τις έννοιες που αναφέρονται στο άρθρο 36 παρ. 1 στοιχείο β,
γ. «Γραφείο Προέλευσης» είναι το Γραφείο ενός Συμβαλλομένου στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης Μέρους που είναι επιφορτισμένο με την καταχώριση των σημάτων για λογαριασμό του,
δ. «Διεθνής Αίτηση» νοείται η αίτηση προς το Διεθνές Γραφείο για καταχώριση ενός σήματος στο Διεθνές Μητρώο,
ε. «Διεθνές Γραφείο» νοείται το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας,
στ. «Διεθνές Μητρώο» νοείται το Μητρώο των σημάτων που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο για τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης,
ζ. «Διεθνής Καταχώριση» νοείται η εγγραφή ενός σήματος στο Διεθνές Μητρώο,
η. «Διεθνής Καταχώριση με την οποία ζητείται η προστασία σήματος στην ελληνική επικράτεια» νοείται η διεθνής καταχώριση με την οποία ζητείται η επέκταση της προστασίας στην ελληνική επικράτεια βάση του άρθρου 3 τρις (1) ή (2) του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης,
θ. «Εκτελεστικός Κανονισμός» νοείται ο Κοινός Κανονισμός που υιοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης,
ι. «Βιβλίο διεθνών σημάτων» νοείται το βιβλίο που αναφέρεται στο άρθρο 42 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 36 - Κατάθεση αίτησης

1. Επί διεθνούς καταχώρισης ελληνικών σημάτων η Ελλάδα θεωρείται ως χώρα προέλευσης της διεθνούς καταχώρισης, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. ο καταθέτης έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας υπήκοος και,
β. έχει κατατεθειμένο ή καταχωρισμένο το σήμα του στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1.

2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται στη Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 και διαβιβάζεται από αυτήν στο Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 37 - Γλώσσα της αίτησης

Επί διεθνούς καταχώρισης ελληνικών σημάτων η διεθνής αίτηση πρέπει να είναι στα γαλλικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 38 - Έγγραφα της αίτησης

Η διεθνής αίτηση κατατίθεται σε δύο αντίγραφα και πρέπει να παρουσιάζεται επί του εντύπου που προβλέπεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό. Υπογράφεται από τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες που το συνοδεύουν και περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Άρθρο 39 - Αρμοδιότητα για την παραλαβή διεθνούς αίτησης

Επί διεθνούς καταχώρισης ελληνικών σημάτων η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 παραλαμβάνει τη διεθνή αίτηση, ελέγχει αν υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, δίνει σ' αυτήν αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφει επ' αυτής την ημερομηνία παραλαβής, καθώς και τον αριθμό των συνοδευτικών εγγράφων.
Η διεθνής αίτηση με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα αποστέλλεται από την Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 στο Διεθνές Γραφείο, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή.

Άρθρο 40 - Ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης

Η καταχώριση της διεθνούς αίτησης πραγματοποιείται από το Διεθνές Γραφείο. Ως ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη η διεθνής αίτηση από την Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1, υπό τον όρο ότι εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής το Διεθνές Γραφείο την παρέλαβε σε κανονική και πλήρη μορφή. Εάν η διεθνής αίτηση δεν παραληφθεί εντός της προθεσμίας αυτής, η διεθνής καταχώριση θα φέρει την ημερομηνία κατά την οποία η διεθνής αίτηση παρελήφθη από το Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 41 - Πληρωμή τελών

Τα οφειλόμενα τέλη για τη διεθνή καταχώριση ή την ανανέωσή της καταβάλλονται απευθείας στο Διεθνές Γραφείο σε ελβετικά φράγκα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου και τον κανόνα 35 του Εκτελεστικού Κανονισμού, είτε με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Διεθνούς Γραφείου, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό. Στο ένταλμα πληρωμής πρέπει να αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του καταθέτη, καθώς και τα στοιχεία του σήματος που αφορά τη διεθνή καταχώριση ή ανανέω¬ση.

Άρθρο 42 - Προστασία διεθνούς καταχώρισης με επέκταση στην ελληνική επικράτεια. Διαδικασία

1. Για την παροχή ή μη προστασίας διεθνούς σήματος στην ελληνική επικράτεια, αρμόδια να αποφασίσει είναι η διοικητική επιτροπή σημάτων. Η διοικητική επιτροπή σημάτων αποφασίζει επίσης στις περιπτώσεις των διορθώσεων που γίνονται στο Διεθνές Μητρώο επί διεθνών δηλώσεων με ισχύ στην ελληνική επικράτεια που διαβιβάζονται από το Διεθνές Γραφείο Σημάτων.

2. Η δήλωση επέκτασης διεθνούς σήματος στην ελληνική επικράτεια συντάσσεται από την Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο συνημμένο παράρτημα ΙΙ με τίτλο ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ του παρόντος νόμου και καταχωρίζεται στο οικείο βιβλίο σημάτων.

3. Εάν διαπιστωθούν αντιρρήσεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου επί διεθνών σημάτων, κατά τον αυτεπάγγελτο υπηρεσιακό έλεγχο, η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τριάντα (30) ημέρες πριν τη συζήτηση της διεθνούς καταχώρισης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων, προσωρινή άρνηση στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού, αναφέροντας και την ημερομηνία της συζήτησης.

4. Ο διεθνής καταθέτης ή ο αντιπρόσωπός του κλητεύονται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 43 παρ.4, 6 και 9 και άρθρου 45 παρ.2 .

5. Ο διεθνής καταθέτης, για το διεθνές σήμα του οποίου η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 κοινοποίησε προσωρινή άρνηση, εκπροσωπείται ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων, κατά τη συζήτηση της αίτησης επέκτασης προστασίας του διεθνούς σήματός του στην ελληνική επικράτεια, με πληρεξούσιο δικηγόρο, άλλως η αίτηση απορρίπτεται από τη διοικητική επιτροπή σημάτων ως απαράδεκτη.

6. Οι δημοσιευόμενες στο δελτίο εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας περιλήψεις των αποφάσεων που δέχονται το διεθνές σήμα αναφέρουν, πλην των στοιχείων κατά το άρθρο 9 παρ. 8, τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρισης, όπως τον αριθμό του διεθνούς σήματος, την ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα του Διεθνούς Γραφείου και το τεύχος αυτής.

7. Ο διεθνής καταθέτης υποχρεούται να διορίσει αντίκλητο στην περιφέρεια του διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών για την επίδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων. Η παράλειψη διορισμού αντικλήτου δημιουργεί τεκμήριο νόμιμης επίδοσης της ανωτέρω απόφασης της διοικητικής επιτροπής σημάτων μετά παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης στο Διεθνές Γραφείο από την Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ.1 .

8. Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήματος από διεθνές με ισχύ στην Ελλάδα τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές σήμα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήματος.

Άρθρο 43 - Ένδικα βοηθήματα

1. Για την άσκηση και υποστήριξη παρέμβασης, προσφυγής, τριτανακοπής ή αίτησης διαγραφής ο δικαιούχος διεθνούς σήματος, ως αιτών ή καθού η αίτηση των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων, πρέπει να ορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητο δικηγόρο εγκατεστημένο στην περιφέρεια του διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών, στον οποίο θα γίνονται και όλες οι κοινοποιή¬σεις εκ μέρους της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ.1 .
Η μη εκπροσώπηση του αιτούντος δικαιούχου διεθνούς σήματος, κατά την άσκηση και υποστήριξη των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων, από πληρεξούσιο δικηγόρο συνεπάγεται την απόρριψή τους ως απαράδεκτα.
Η μη εκπροσώπηση του καθού η αίτηση των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων δικαιούχου διεθνούς σήματος από πληρεξούσιο δικηγόρο συνεπάγεται την αποδοχή τους.

2. Σε περίπτωση τριτανακοπής κατά διεθνούς σήματος η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 κοινοποιεί στοιχεία της τριτανακοπής ως προσωρινή άρνηση στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού, αναφέροντας και την ημερομηνία της συζήτησης, το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη της αναφερομένης στο άρθρο 10 παρ. 4 προθεσμίας.

3. Σε περίπτωση τριτανακοπής κατά διεθνούς σήματος πρόσθετοι λόγοι ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων προβάλλονται με δικόγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων και συντάσσεται πράξη κατάθεσης.

4. Η τριτανακοπή, καθώς και οι τυχόν υποβληθέντες πρόσθετοι λόγοι, κοινοποιούνται στο διεθνή καταθέτη ή στον αντιπρόσωπό του, όπως αυτός εμφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με επιμέλεια του τριτανακόπτοντος. Τα σχετικά δικόγραφα προσκομίζονται μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, σύμφωνα με το νόμο. Εάν έχει διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος, η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή, χωρίς μετάφραση. Το αυτό ισχύει και για κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου.

5. Η παρέμβαση ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων κατατίθεται τριάντα (30) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης. Πρόσθετοι λόγοι στην παρέμβαση ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων υποβάλλονται είκοσι (20) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης, με δικόγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1, συντάσσεται δε σχετική πράξη κατάθεσης. Η ανωτέρω Υπηρεσία κοινοποιεί στοιχεία της παρέμβασης και των τυχόν υποβληθέντων προσθέτων λόγων στο Διεθνές Γραφείο ως προσωρινή άρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον Κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού, αναφέροντας και την ημερομηνία συζήτησης, δεκαπέντε ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης. Το αυτό ισχύει και για κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου.

6. Η παρέμβαση, καθώς και οι τυχόν υποβληθέντες πρόσθετοι λόγοι, κοινοποιούνται οκτώ (8) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος, στο διεθνή καταθέτη ή στον αντιπρόσωπό του, όπως αυτός εμφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα σύμφωνα με το νόμο. Εάν έχει διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος, η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή, χωρίς μετάφραση.

7. Σε περίπτωση προσωρινής άρνησης διεθνούς σήματος η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο τις απορριπτικές αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής σημάτων σύμφωνα με τον Κανόνα 17.1 και 17.3 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου. Η κοινοποίηση συνοδεύεται με μετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα των οικείων διατάξεων του ελληνικού νόμου που προβλέπουν την άσκηση προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσωρινής άρνησης στο Διεθνές Γραφείο από την Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ.1.

8. Η κλήτευση των δικαιούχων διεθνών σημάτων για άσκηση παρέμβασης γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου μπορούν να προσκομισθούν στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών για πρώτη φορά, εφόσον κλητεύθηκε ο αντίδικος σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ένορκη βεβαίωση. Η κλήτευση του διεθνούς καταθέτη ή του αντιπροσώπου του μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, σύμφωνα με το νόμο. Εάν έχει διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος η κλήτευση γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή και χωρίς μετάφραση.

Άρθρο 44 - Διαδικασία μετατροπής

1. Σε περίπτωση που είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση, στην οποία στηρίζεται δήλωση διεθνούς σήματος με επέκταση στην Ελλάδα, παύσει να ισχύει στη χώρα προέλευσης εντός πενταετίας από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο διεθνής καταθέτης δικαιούται, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που ενεγράφη η παύση ισχύος της διεθνούς καταχώρισης στο μητρώο σημάτων του Διεθνούς Γραφείου, να ζητήσει τη μετατροπή της σε εθνική αίτηση.

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και εάν η παύση ισχύος επέλθει μετά την πάροδο της ως άνω πενταετούς προθεσμίας, με την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοήθημα υποβλήθηκε στη χώρα προέλευσης εντός της πενταετίας.

3. Σε περίπτωση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική αίτηση, ο καταθέτης υποβάλλει σε έξι (6) αντίγραφα στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 δήλωση μετατροπής που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχείο ε' και παρ. 3, καθώς και από βεβαίωση του Διεθνούς Γραφείου από την οποία να προκύπτει το σήμα και τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες για τις οποίες είχε ζητηθεί η επέκταση προστασίας του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα, πριν τη διαγραφή του από το διεθνές μητρώο και η ημερομηνία διαγραφής του από το διεθνές μητρώο.

4. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο συνημμένο παράρτημα IIΙ με τίτλο ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ του παρόντος νόμου. Η δήλωση καταχωρίζεται στο οικείο βιβλίο σημάτων.

5. Η αίτηση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική αίτηση καταχωρίζεται χωρίς προέλεγχο και εκδίκαση από την διοικητική επιτροπή σημάτων, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία του άρθρου 5 παρ. 2 γ' του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα. Εάν η εν λόγω προθεσμία δεν έχει παρέλθει ή εάν έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινή απόρριψη, η αίτηση μετατροπής εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων. Σε περίπτωση που η αίτηση για αρχική ή επιγενόμενη επέκταση προστασίας του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα εκκρεμεί ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων ή των αρμόδιων δικαστηρίων, η σχετική διαδικασία παύει ή η δίκη καταργείται μετά την υποβολή της αίτησης μετατροπής.

6. Μετά την υποβολή της αίτησης μετατροπής η διεθνής καταχώριση διαγράφεται με πράξη της Υπηρεσίας του άρθρου 5 παρ.1 από τα βιβλία διεθνών σημάτων.

7. Η προστασία σήματος που προέρχεται από μετατροπή διεθνούς καταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήματος διαρκεί για μια δεκαετία, που αρχίζει είτε από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης, είτε, σε περίπτωση μεταγενέστερης επέκτασης διεθνούς σήματος στην Ελλάδα, από την ημερομηνία εγγραφής στο Διεθνές Μητρώο της αίτησης επέκτασης για την προστασία του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα. Για την ανανέωση των σημάτων αυτών κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1.

Άρθρο 45 - Διαδικασία

1. Το δικαίωμα που παρέχει το διεθνές σήμα απόλλυται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής σημάτων για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 32 του παρόντος. Όταν καταστείτελεσίδικη η απόφαση της διοικητικής επιτροπής σημάτων και το διεθνές σήμα διαγραφεί από το βιβλίο σημάτων,η Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 ενημερώνει το Διεθνές Γραφείο με δήλωση, στην οποία αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου, ο αριθμός της διεθνούς εγγραφής, η δικαστική αρχή και η διαδικασία απώλειας του δικαιώματος, ητελεσιδικία της απόφασης, η έναρξη ισχύος της και τα καλυπτόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τον κανόνα 19 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

2. Το δικόγραφο της αίτησης διαγραφής κατά διεθνούς σήματος κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος στο διεθνή καταθέτη ή τον αντιπρόσωπό του, όπως αυτός εμφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, με κάθεπρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικούταχυδρομείου, τριάντα (30) ημέρες πριντην ορισθείσα πρώτη συζήτηση, μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εάν έχει ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος, η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε αυτόν, με δικαστικό επιμελητή, χωρίς μετάφραση. Πρόσθετοι λόγοι σε αίτηση διαγραφής κατά διεθνούς σήματος κοινοποιούνται δέκα (10) ημέρες πριν την ορισθείσα πρώτη συζήτηση με τον ίδιο τρόπο που ασκείται η αίτηση διαγραφής κατά διεθνούς σήματος. Το αυτό ισχύει και για κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου.

Άρθρο 46 - Προστασία

1. Στο κοινοτικό σήμα παρέχεται η ίδια προστασία που παρέχεται στο εθνικό σήμα.

2. Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα κοινοτικού σήματος σε καταχωρισμένο ήδη εθνικό σήμα, τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από το καταχωρισμένο και σε ισχύ κοινοτικό σήμα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήματος.

Άρθρο 47 - Μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό

1. Όταν ζητείται μετατροπή αίτησης κοινοτικού σήματος ή κοινοτικού σήματος σε εθνικό, ο καταθέτης ή ο δικαιούχος υποβάλλει σε έξι (6) αντίγραφα στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 δήλωση μετατροπής.

Η δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχείο ε' και παρ. 3 καθώς και από μετάφραση της αίτησης μετατροπής και των συνημμένων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα, από πρόσωπο ή αρχή που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με το νόμο.

2. Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο (2) μήνες και αρχίζει από την ειδοποίηση του καταθέτη ή δικαιούχου από τηνΥπηρεσία του άρθρου 5 παρ. 1 με έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής.

3. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο συνημμένο παράρτημα IV με τίτλο ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ του παρόντος νόμου. Η δήλωση καταχωρείται στο οικείο βιβλίο σημάτων.

4. Για την παραδοχή του εθνικού σήματος που προκύπτει από τη μετατροπή αποφασίζει η διοικητική επιτροπή σημάτων.

5. Η προστασία σήματος που προέρχεται από μετατροπή αίτησης κοινοτικού σήματος ή από μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος ή στηνημερομηνία προτεραιότηταςτης αίτησης ή του σήματος και ενδεχομένως στην αρχαιότηταεθνικού σήματος που μπορεί να έχει διεκδικηθεί. Για την ανανέωση των σημάτων αυτών κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης μετατροπής στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά.

Άρθρο 48 - Προστασία

1. Επί σημάτων που κατατίθενται με διεκδίκηση προτεραιότητας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Παρισίων (Ν.213/1975), η απόδειξη κατάθεσης του σήματος στην αλλοδαπή πολιτεία μπορεί να υποβάλλεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της δήλωσης του σήματος στην ημεδαπή. Η ως άνω διεκδίκηση προτεραιότητας ισχύει και για τα σήματα υπηρεσιών.

2. Οι δικαιούχοι σημάτων που έχουν εκτός της Ελλάδος την επαγγελματική τους εγκατάσταση προστατεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον στην πολιτεία που προστατεύονται ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας.

3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται, επιπλέον, η σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου κατάθεση. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο συνημμένο παράρτημα V με τίτλο ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο σημάτων.

4. Η προθεσμία προσφυγής του άρθρ. 13 των δικαιούχων αλλοδαπών σημάτων παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες.

5. Για την κατάθεση αρκεί ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο με απλή υπογραφή του καταθέτου που περιέχει και δήλωση για υπαγωγή στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Η δήλωση αυτή δύναται να αναπληρωθεί και με έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου του αιτούντος στην Υπηρεσία του άρθρου 5 παρ 1.

6. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται κατά την κατάθεση σήματος πρέπει να συνοδεύονται και με ελληνική μετάφραση από πρόσωπο ή αρχή που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 49 - Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, γίνονται σε ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που εκδίδεται κατά μήνα με τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».

Άρθρο 50 - Τέλη

1. Τα υπέρ του δημοσίου τέλη για τα σήματα καθορίζονται ως ακολούθως:

α. Κατάθεση σήματος............................................................100 €

β. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη ......................15 €

γ. Κατάθεση σήματος από μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση ..................................................................................120 €

δ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη.....................15 €*

ε. Παράταση προστασίας σήματος...........................................90 €

στ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη......................15 €

ζ. Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή διεύθυνσης ή έδρας...40 €

η. Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών......................................15 €

θ. Μεταβίβαση σήματος...............................................................80 €

ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης .......................................... 80 €

ια. Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος κατ΄ άρθρο 6 ..........40 €

ιβ. Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης .........................15 €

Ιγ. Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές.........................100 €

ιδ. Κατάθεση ενδίκων μέσων παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων......................................................................... 70 €

ιε. Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων και αιτήσεων, ενώπιον της

διοικητικής επιτροπής σημάτων......................................................40 €

ιζ. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.............100 €

ιη. Έκδοση αντιγράφου σήματος........................................................5 €

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρμόζονται εκάστοτε τα υπέρ του δημοσίου τέλη, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 51 - Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία κατατίθενται τα σήματα, εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή, ταξινομούνται σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών της Συμφωνίας της Νίκαιας, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά την ισχύουσα ένατη έκδοση η ταξινόμηση έχει ως ακολούθως:

Κλάση 1 Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, τις επιστήμες, τη φωτογραφία, καθώς και για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία• ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά υλικά• λιπάσματα (φυσικά ή χημικά)• μίγματα για πυροσβεστήρες• μέσα βαφής (σκληρύνσεως) και χημικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση μετάλλων• χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων• ύλες βυρσοδεψίας• κόλλες βιομηχανικής χρήσης.

Κλάση 2 Χρώματα, βερνίκια, λάκες• μέσα προφυλάξεως κατά της σκωρίας και μέσα συντηρήσεως ξύλου• χρωστικές ουσίες• αντιδιαβρωτικές ουσίες• ακατέργαστες φυσικές ρητίνες• μέταλλα σε φύλλα (ελάσματα) και σε μορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες.

Κλάση 3 Λευκαντικά παρασκευάσματα και άλλες ουσίες για πλύσιμο• παρασκευάσματα για καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση• σαπούνια• είδη αρωματοποιίας, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα μαλλιά• οδοντοσκευάσματα.

Κλάση 4 Βιομηχανικά έλαια και γράσα• λιπαντικά• συνθέσεις για την απορρόφηση, εμποτισμό και στερέωση σκόνης• καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες) και φωτιστικές ουσίες• κεριά και φιτίλια φωτισμού.

Κλάση 5 Παρασκευάσματα φαρμακευτικά και κτηνιατρικά• παρασκευάσματα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις• διαιτητικές ουσίες για ιατρικές χρήσεις, παιδικές τροφές• έμπλαστρα, υλικά επιδέσμων• υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί• απολυμαντικά• παρασκευάσματα για την καταπολέμηση επιβλαβών ζώων και ζωυφίων• μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα.

Κλάση 6 Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών• μεταλλικά υλικά οικοδομών• λυόμενες μεταλλικές κατασκευές• μεταλλικά υλικά για σιδηροτροχιές• συρματόσκοινα και μεταλλικά σύρματα μη ηλεκτροφόρα• είδη κλειθροποιίας και σιδηροπωλείου• μεταλλικοί σωλήνες• χρηματοκιβώτια• άλλα μεταλλικά προϊόντα μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις• μεταλλεύματα.

Κλάση 7 Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας• κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων οχημάτων)• συμπλέκτες και εξαρτήματα μεταδόσεως κινήσεως (εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα)• γεωργικά μηχανήματα εξαιρουμένων των χειροκινήτων• εκκολαπτικές μηχανές.

Κλάση 8 Χειροκίνητα εργαλεία και μηχανήματα χειρός• όργανα κοπής, πιρούνια, κουτάλια• αιχμηρά όπλα• ξυράφια.

Κλάση 9 Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επιτήρησης), βοηθείας (διάσωσης) και διδασκαλίας• συσκευές και όργανα για την μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος• συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας• μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών• αυτόματοι πωλητές και μηχανισμοί με κερματοδέκτη• ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές, εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές• συσκευές πυρόσβεσης.

Κλάση 10 Συσκευές και εργαλεία χειρουργικά, ιατρικά, οδοντιατρικά και κτηνιατρικά, τεχνητά μέλη, μάτια και δόντια• ορθοπεδικά είδη• υλικό χειρουργικών ραμμάτων.

Κλάση 11 Συσκευές και συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, ψύξης, αποξήρανσης, αερισμού, υδροδότησης και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Κλάση 12 Οχήματα• μηχανήματα κινήσεως στην ξηρά, τον αέρα ή το νερό.

Κλάση 13 Πυροβόλα όπλα• πυρομαχικά και βλήματα• εκρηκτικές ύλες• πυροτεχνήματα.

Κλάση 14 Πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών, είδη κατασκευασμένα ή επιστρωμένα με τα υλικά αυτά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις• κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας, πολύτιμοι λίθοι• είδη ωρολογοποιίας και άλλα χρονομετρικά όργανα.

Κλάση 15 Μουσικά όργανα.

Κλάση 16 Χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις• έντυπο υλικό• υλικό βιβλιοδεσίας• φωτογραφίες• είδη χαρτοπωλείου• κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις• υλικά για καλλιτέχνες• πινέλα ζωγραφικής• γραφομηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων)• υλικό διδασκαλίας και εκπαίδευσης (εκτός συσκευών)• πλαστικά υλικά συσκευασίας (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις)• τυπογραφικά στοιχεία• στερεότυπα (κλισέ).

Κλάση 17 Καουτσούκ, γουταπέρκα, ελαστικό κόμμι, αμίαντος, μαρμαρυγίας (μίκα) και είδη από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις• προϊόντα από ημικατεργασμένες πλαστικές ύλες• υλικά έμφραξης, στεγανοποίησης και μόνωσης• εύκαμπτοι σωλήνες μη μεταλλικοί.

Κλάση 18 Δέρμα και απομιμήσεις δέρματος, είδη από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις• δέρματα ζώων• κιβώτια και βαλίτσες ταξιδίου• ομπρέλες, αλεξήλια και ράβδοι περιπάτου• μαστίγια, ιπποσκευές και είδη σελοποιίας.

Κλάση 19 Υλικά κατασκευών, μη μεταλλικά• μη μεταλλικοί άκαμπτοι σωλήνες οικοδομών• άσφαλτος, πισσάσφαλτος και ορυκτή άσφαλτος• λυόμενες μη μεταλλικές κατασκευές• μνημεία μη μεταλλικά.

Κλάση 20 Έπιπλα, καθρέφτες, πλαίσια (κορνίζες)• είδη μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις από ξύλο, φελλό, καλάμι, βρύουλα, λυγαριά, κέρατο, κόκκαλο, ελεφαντοστό, κόκκαλο φάλαινας, ταρταρούγα, ήλεκτρο, μαργαριτάρι, σηπιόλιθο, υποκατάστατα των παραπάνω υλικών ή από πλαστικό.

Κλάση 21 Μικρά σκεύη και δοχεία οικιακής και μαγειρικής χρήσης• χτένια και σφουγγάρια• βούρτσες (εκτός πινέλων)• υλικά ψηκτροποιίας• είδη καθαρισμού• σύρμα καθαρισμού• ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο γυαλί (εκτός της οικοδομικής υάλου)• είδη υαλουργίας, πορσελάνη και φαγεντιανά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις.

Κλάση 22 Σχοινιά, σπάγγοι, δίχτυα, αντίσκηνα, τέντες, μουσαμάδες, ιστία, σάκοι και σακούλες (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις)• υλικά παραγεμίσματος (εκτός καουτσούκ και πλαστικών υλών)• ακατέργαστες υφαντικές ίνες.

Κλάση 23 Υφαντουργικά νήματα και κλωστές.

Κλάση 24 Υφάσματα και είδη υφαντουργίας μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις • κλινοσκεπάσματα και τραπεζομάντιλα.

Κλάση 25 Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας.

Κλάση 26 Δαντέλες και κεντήματα, κορδέλες και σιρίτια• κουμπιά, αγκράφες και κόπιτσες, καρφίτσες και βελόνες• τεχνητά άνθη.

Κλάση 27 Τάπητες, ψάθες, χαλάκια, λινοτάπητες και άλλα είδη επίστρωσης δαπέδων• επενδύσεις τοίχων όχι από ύφασμα.

Κλάση 28 Παιχνίδια, αθύρματα• είδη γυμναστικής και αθλητισμού μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις• διακοσμητικά χριστουγεννιάτικων δέντρων.

Κλάση 29 Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι• εκχυλίσματα κρέατος• φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), κατεψυγμένα, αποξηραμένα και μαγειρεμένα• ζελέ, μαρμελάδες, κομπόστες• αβγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα• έλαια και λίπη βρώσιμα.

Κλάση 30 Καφές, τσάι, κακάο, ζάχαρη, ρύζι, ταπιόκα, σάγο (αλεύρι κολλαρίσματος), υποκατάστατα καφέ• άλευρα και παρασκευάσματα από δημητριακά, άρτος, γλυκά και είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά• μέλι, σιρόπι μελάσας• μαγιά, μπέικιν πάουντερ• αλάτι, μουστάρδα• ξίδι, σάλτσες (καρυκεύματα)• μπαχαρικά• πάγος.

Κλάση 31 Προϊόντα γεωργικά, κηπουρικά, δασοκομικά και σπόροι, μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις• ζώντα ζώα• νωπά φρούτα και λαχανικά• σπόροι για σπορά, φυσικά φυτά και άνθη• ζωοτροφές• βύνη.

Κλάση 32 Ζύθος• μεταλλικά και αεριούχα νερά και άλλα μη οινοπνευματώδη ποτά• ποτά και χυμοί φρούτων• σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για ποτοποιία.

Κλάση 33 Οινοπνευματώδη ποτά (εκτός ζύθου).

Κλάση 34 Καπνός• είδη για καπνιστές• σπίρτα.

Κλάση 35 Διαφήμιση• διοίκηση επιχειρήσεων• διαχείριση επιχειρήσεων• εργασίες γραφείου.

Κλάση 36 Ασφάλειες• χρηματοπιστωτικές υποθέσεις• νομισματικές υποθέσεις• κτηματομεσιτικές υποθέσεις.

Κλάση 37 Οικοδομικές εργασίες• επισκευές• υπηρεσίες εγκαταστάσεων.

Κλάση 38 Τηλεπικοινωνίες.

Κλάση 39 Μεταφορές• συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων• οργάνωση ταξιδίων.

Κλάση 40 Επεξεργασία υλικών.

Κλάση 41 Εκπαίδευση• επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση)• ψυχαγωγία• αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Κλάση 42 Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού• υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας• σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κλάση 43 Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών• υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.

Κλάση 44 Ιατρικές υπηρεσίες• κτηνιατρικές υπηρεσίες• υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής για ανθρώπους και ζώα• αγροτικές, φυτοκομικές και δασοκομικές υπηρεσίες.

Κλάση 45 Νομικές υπηρεσίες• υπηρεσίες ασφαλείας για την προστασία της περιουσίας των ατόμων• υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών.

Άρθρο 52 - Κανονιστική απόφαση

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα εξής θέματα του παρόντος νόμου: α) ο διορισμός των μελών, των γραμματέων και των βοηθών τους των τμημάτων της διοικητικής επιτροπής σημάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους, κατόπιν σχετικών προτάσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όσον αφορά τους προέδρους των ανωτέρω τμημάτων και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιά, όσον αφορά τους εκπροσώπους τους. Επίσης, με απόφαση του αυτού Υπουργού καθορίζονται τα τμήματα της διοικητικής επιτροπής σημάτων που είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έκδοση αποφάσεων σχετικά με τις δηλώσεις καταχώρισης διεθνών σημάτων και ο διορισμός των μελών, των γραμματέων και των βοηθών γραμματέων και των αναπληρωτών αυτών, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την αγγλική ή γαλλική γλώσσα, β) το σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 14 περιεχόμενο και οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, το οποίο μετά την ολοκλήρωσή του θα αντικαταστήσει το βιβλίο σημάτων, γ) ο τρόπος κατάθεσης και ελέγχου των ηχητικών και τρισδιάστατων σημάτων και δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

Άρθρο 53 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Σε διαφορές εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, οι διαδικαστικές πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργούνται κατά τις διατάξεις του.

2. Η άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατ' αποφάσεων που δημοσιεύονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, διέπεται από τις διατάξεις του.

3. Ως προς την αφετηρία των προθεσμιών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο, κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.

4. Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του, μόνο αν η προβλεπόμενη από αυτές διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.

5. Σήματα που δεν έχουν γίνει αμετακλήτως δεκτά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού, σύμφωνα με το προϊσχύον δίκαιο.

6. Η δυνατότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος νόμου, ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που το κώλυμα που είχε ως συνέπεια την απώλεια δικαιώματος ή προθεσμίας ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη, επήλθε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Η δυνατότητα διαίρεσης ισχύει και για τα σήματα που είχαν δηλωθεί ή καταχωρισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

8. Η δυνατότητα υποβολής έγγραφης συναίνεσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του παρόντος νόμου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαφορές.

9. Σήματα που έχουν δηλωθεί ή καταχωρισθεί ως παράλληλη κατάθεση ή καταχώριση άλλου, πρότερου σήματος κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ισχύουν και προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο αυτό. Το κύρος παράλληλης κατάθεσης ή παράλληλης καταχώρισης σήματος δε θίγεται, εάν παύσει λόγω μη ανανέωσης να ισχύει το πρότερο σήμα, του οποίου αποτελεί παράλληλη κατάθεση ή παράλληλη καταχώριση, εκτός εάν το πρότερο σήμα διαγράφηκε αμετάκλητα για λόγους των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 54 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος τoυ παρόντος νόμου καταργούνται:

α. ο Ν. 2239/94 , το Π.Δ. 353/98, το άρθρο 9 του Β.Δ. 20/27.12.1939, όπως αυτό ισχύει μέχρι σήμερα και η απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης Κ4-307/2001(ΦΕΚ Β/31/18.1.2001),

β. κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο ή αφορά θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Άρθρο 55 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

© 2012-2023 Vistoweb. All rights reserved.
 
Trade-Marks.gr
Vistoweb, Τμήμα Κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων
Ελ. Βενιζέλου 235, 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9844 771
Fax: 211 800 8077
E-mail: φόρμα επικοινωνίας
Web: www.trade-marks.gr

Βασικές Σελίδες

Αρχική Trade-marks
Κόστος
Φόρμα Επικοινωνίας

Βοηθητικές Σελίδες

Διαδικασία Κατοχύρωσης
Συχνές Ερωτήσεις
Κλάσεις Σημάτων
Έγγραφα και Δικαιολογητικά
Νόμος περί Σημάτων
Μορφές Εμπορικών Σημάτων
Κωδικοί Χρωμάτων

Πακέτα Κατοχύρωσης Trademark

Κατοχύρωση Ελληνικού Trademark
Κατοχύρωση Κοινοτικού Trademark
Κατοχύρωση Διεθνούς Trademark

Επιπλέον Υπηρεσίες

Αναλυτική Έρευνα Trademark
Ανανέωση Trademark
Τροποποίηση Trademark

Online Εργαλεία

Αναζήτηση Trademark
Αναζήτηση Κλάσεων
Αναζήτηση Άρθρων Νόμου
Online Αίτηση
Αίτηση Νέας Κατοχύρωσης
Αίτηση Ανανέωσης
Αίτηση Τροποποίησης
Αίτηση Έρευνας